ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bağdat Baharat Başarı Hikayesi

Bağdat Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yarım asır önce büyük bir ideal ve cesaretle yola çıkan ve bugün sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Bağdat Baharat, 60`lı yılların başında Mustafa Danacı tarafından büyük bir azim ve kararlılıkla kurularak bugünlere geldi. Devamı

Elektrik - Elektronik Sektörüne Bakış

Elektrik - Elektronik Sektörüne Bakış

Elektrik - elektronik, bugün tek başına sektör olmaktan çıkarak, diğer tüm sektörleri de geliştiren, verimlilik artışı sağlayan bir sanayi dalı haline dönüşmüştür.

Türkiye'de, elektrik ve elektronik sanayiinin geçmişi çok uzun olmamakla birlikte, özellikle son 20 yılda sektörde hızlı bir yol alınmıştır. Bununla birlikte sektörde dünyadaki gelişim trendine ayak uydurmanın ancak planlı bir gelişme ve hatta bir sıçrama ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Türk ekonomisinde çok önemli bir yeri olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) daha fazla destek olunması ve Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesinin de bu süreçte büyük önem taşıdığının altı çizilmektedir.

SEKTÖRÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye'de elektrik-elektronik sanayiinin oluşum başlangıcı, uzun ve büyük bir dış ödemeler dengesizliğinin arkasından kotalı ithalat sisteminin uygulandığı 1958 yılı olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce ve daha sonra bazı kuruluşların sabit ve mobil çeşitli telsiz cihazlarını ürettikleri de görülmektedir.

Elektrik-ElektronikKota rejiminin tatbiki ile radyo, pikap vb dayanıklı tüketim ürünlerinin ithalatı yasaklanmış ve bunun neticesi olarak da bu cihazların sadece yerli işçilik katkısı ile montaj faaliyetleri başlamıştır. Daha sonra yine kotalarla giderek azalan şekilde muayyen parçaların ithaline müsaade edilmek suretiyle yerli katkının artırılması sağlanmıştır.

14 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren "Montaj Sanayii Talimatı" bu alanda düzenleyici bir unsur olmuştur.

18 Mayıs 1964 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ülkede elektronik sanayii kurulması için çalışmalar yapılması kararı alınmış ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 1965 yılı programına elektronik sanayii kurulması ile ilgili fizibilite raporu hazırlanması kararı eklenmiştir. Bu görev önce MKE Kurumuna, daha sonra PTT Genel Müdürlüğüne verilmiş, bu teşkilat tarafından hazırlanan rapor Temmuz 1967'de ilgililere teslim edilmiştir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967) elektrik sanayii içinde bulunan elektronik sanayiine İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) ilk defa ayrı bir sanayi sektörü olarak yer verilmiştir.

1960'lı yıllarda İTÜ'nün İstanbul'da FM ve deneysel TV yayınları bu alanda bir pazar açılmasına yardımcı olmuş, 1968'de siyah beyaz TV üretimi başlamıştır. Altmışlı yılların ikinci yarısında haberleşme cihazları sanayiinin temelleri atılmıştır. Dolayısı ile Türk Elektrik-Elektronik Sanayiinde 1960'lı yılların, özellikle 1965-1970 arasının çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bundan sonra TRT'nin 1972'den itibaren sürekli TV yayınlarına başlaması, 1983'te renkli TV'ye geçiş bir taraftan radyo, diğer taraftan TV yayınlarının yurt sathına yayılmasını sağlamak üzere TRT ve PTT tarafından gösterilen çabalar elektronik tüketim cihazları pazarının yaratılması ve genişlemesini sağlamıştır.

Aynı şekilde PTT yatırımları, haberleşme cihazları sanayiinin gelişiminde çok büyük etken olmuştur.

Türkiye'de 1960'lı yılların sonundan itibaren gelişmeye başlayan sektör, son yıllarda tüm alt sektörler için vazgeçilmez bir konuma yükselmesiyle dikkat çekmektedir. Ancak, buna rağmen sektörün üretim, dışalım ve dışsatım rakamlarının son yıllarda büyük bir değişim göstermediği görülmektedir. Son yıllarda sektörün durağan bir seviyede kaldığı değerlendirmesini yapan sektör aktörleri, sektörün belli bir büyüklüğü aşamadığını ifade etmektedir.

Sektördeki bu durumu pozitife döndürebilmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2012-2016 Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayınlanarak, sektörde umut ışığı olması beklenmektedir.

SEKTÖREL PANORAMA

Dünyada elektronik sanayi hızla büyüyen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Elektronik sanayine öncelik veren bir politika izleyen ülkelerin, gelişmişlik düzeyinde kısa sürede önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Elektronik, dünya üretim hacminde çalıştırdığı işçi sayısı ve sanayinin tüm alanları üzerindeki etkisi nedeniyle dünyanın lider sanayi sektörlerinden biridir.

Elektrik-ElektronikDünyanın önde gelen elektronik ihracatçı ülkeleri arasında; Çin, ABD, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Almanya ve Singapur yer alırken; en önemli ithalat yapan ülkeler yine Çin, ABD, Hong Kong, Almanya, Singapur, Japonya, İngiltere, Meksika ve Güney Kore olarak sıralanmaktadır.

Türkiye'nin en yüksek istihdam yaratan, en büyük Ar-Ge merkezlerine sahip, patent şampiyonu şirketleri elektronik sektörde yer almaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, Ar-Ge'ye ve tasarıma yatırım yapan Türk firmaları, pek çok ürün grubunda Avrupa'nın üretim merkezi haline gelmiş durumdadır.

İmalat sanayi, 2014 Nisan ayında yüzde 74,4 kapasite ile çalışırken, en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85 ile bilgisayar, elektronik ürünleri imalatında gerçekleşmiştir.

130 bin kişinin istihdam edildiği sektörde 2023 hedefi istihdamı 400 bine ulaştırmaktır.

SEKTÖREL ANALİZ

İMMİB İhracat Değerlendirme Raporu'na göre; sektör, 2013 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Elektrik-elektronik ihracatının kilogram cinsinden miktarı, 1.8 milyon tondan 2.1 milyon tona çıkmıştır. Bununa birlikte, değer olarak 2012 yılına göre önemli bir artış oluşmamış, emtia fiyatlarında gözlenen düşüş doğrultusunda sektör ihracatının birim fiyatı 6,63 $/kg değerinden 5,82 $/kg değerine gerilemiştir.

2013 yılında 12 milyar dolar olarak kaydedilen sektör ihracatı toplam 13 bin 873 firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Sektörün ihracat dağılımı yüksek baremli firmalar tarafına doğru yığılmış durumdadır. Toplam ihracatın yüzde 80'lik kısmı 177 firma tarafından yapılmıştır.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) verilerine göre, elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2014 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 oranında artarak 2 milyar 947 milyon dolara çıkmıştır. Sektör en çok ihracatı İngiltere, Almanya ve Irak'a gerçekleştirmiş; Fransa, Türkmenistan, İtalya, Rusya, Azerbaycan-Nahcivan, İspanya ve İsrail, ilk 10'da yer almıştır.

Enerji ihtiyacı 30 yıl içinde iki kat artacak

Sektörde üzerinde dikkatle durulması gereken konulardan birisini ‘enerji verimliliği' oluşturmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacı giderek artarken, enerji ihtiyacının önümüzdeki 25-30 yıl içinde şu an tüketilen enerjinin iki katına ulaşılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle sektör aktörleri, karbon emisyonunun azaltılması konusunda baskıların yoğunlaştığı bir dönemde aynı enerjiyle daha fazla iş yapabilmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekmektedirler.

Öte yandan genel vergi yükü, bürokratik engeller, kalifiye ara eleman eksikliği, yüksek girdi maliyeti, kayıt dışı ekonomi ve merdiven altı üretim gibi hemen her sektörün kronik sorunu olan bu başlıklar, globalleşen dünyada hızla yükselen elektrik ve elektronik sektöründe de varlığını korumaktadır. Sektör temsilcileri, sektörün ilerlemesinde engel oluşturan bu konuların bir an evvel regüle edilmesi (düzenlenmesini) yönünde görüş bildirmektedir.


Kaynak: Dünya Gazetesi

Güncellenme Tarihi: 09.05.2014