ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

DRC Kauçuk Başarı Hikayesi

DRC Kauçuk San. Tic. A.Ş.

Bugün itibarıyla 7.000 m²'lik alanda üretim ve idari faaliyetlerini, lastik fabrikalarından sonra Türkiye'nin en büyük ve donanımlı hamur karışım merkezi olarak sürdüren, 2003 yılında ISO 9001/2000 kalite sertifikasını alan DRC Kauçuk, ağırlıklı olarak lastik firmalarına olmak üzere, fason kauçuk hamuru üretmektedir.Devamı

Akreditif

Akreditif

Tahsilatlarınız daha hızlı, daha kolay ve İş Bankası güvencesinde...

Alıcının (amir/ithalatçı) talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya (lehdar/ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir.

Akreditif ile uluslararası ticari faaliyetler bankalar tarafından düzenlenmiş, taraflar için bir çeşit güvence unsuru sağlanmış, akreditif koşulları yerine getirildiğinde ödeme garantilenmiş ve ödeme belgelere dayandırılmış olmaktadır.

Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası’nın akreditiflere ilişkin bir örnek usuller ve uygulama kurallarına tabidir. Söz konusu broşür akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır.

Akreditifli işlemlerde bankalar malları değil, belgeleri göz önünde bulundurarak işlem yaparlar.

Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek üzere alıcı, kendi bankasına (amir banka) akreditif açma teklifinde bulunur. Akreditif bu banka tarafından açılarak satıcının ülkesindeki bir bankaya gönderilir.

Satıcının bankası akreditifin açıldığını satıcıya ihbar eder. Bunun üzerine satıcı malı yükler ve akreditif uyarınca ibraz etmesi gereken belgeleri de (vesaik) akreditife aracılık eden bankası aracığıyla, akreditifi açan bankaya gönderir. İbraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygun olması durumunda satıcıya ödeme bankaca yapılır. Akreditifi açan banka mal bedelini amirden tahsil ederek, malları gümrükten çekmesi için belgeleri teslim eder.

Akreditif,

  • Akreditifi açan banka, lehdarın akreditif koşullarına uyması ve akreditifte öngörülen belgeleri uygun olarak ibraz etmesi durumunda akreditiften doğan ödeme taahhüdünü lehdara karşı yerine getirmek zorunda olduğundan lehdar açısından,
  • Amirin akreditifte belirtilen şartlara uygun olmayan belgeler karşılığında lehdara ödeme yapılmayacağını bilmesi bakımından da amir açısından güvenilir bir ödeme şeklidir.

Akreditif teyitli ya da teyitsiz olarak açılabilir. Satıcının açılacak akreditifin sadece amir bankanın ödeme taahhüdü altında olması ile yetinmeyerek kendi ülkesindeki veya başka bir ülkedeki diğer bir bankanın da taahhüdünü istemesi durumda teyitli akreditif açılmaktadır.

Akreditifin bir banka tarafından teyit edilmesi uygun vesaikin teyit bankasına veya diğer bir görevli bankaya ibrazı kaydıyla, amir bankanın yükümlülüğüne ek olarak teyit bankasının kesin bir yükümlülüğünü oluşturur. Teyitsiz olarak açılan akreditiflerde sadece amir bankanın uygun ibraz karşısında dönülemez yükümlülüğü vardır.

Akreditiften 4 çeşit kullanım yapılabilir:

  • Görüldüğünde Ödeme (sight payment / payment)
  • Ertelenmiş Ödeme (deferred payment)
  • Kabul (acceptance)
  • İştira (negotiation)

Akreditif Çeşitleri

Rotatif Akreditif (Revolving Documentary Credit)

Rotatif Akreditif, alıcı ile satıcı arasında süreklilik gösteren bir alım-satım anlaşmasının olması durumunda kullanılır. Her yükleme için ayrı ayrı akreditif açtırmak yerine kararlaştırılan süre boyunca yapılacak tüm yüklemeleri kapsamak üzere tek bir akreditif açtırılır. Akreditif otomatikman yenilenerek kullanılabilir hale gelir.

Rotatif akreditifler, zamana veya miktara bağlı olarak açılırlar.

Red-Clause Akreditif (Red-Clause Documentary Credit)

Red-Clause akreditifler satıcının malları hazırlaması için ön finansman ihtiyacının olduğu durumlarda kullanılır. Bu tip akreditiflerde akreditif tutarının bir kısmı veya tamamı malların sevkiyatından önce satıcıya peşin olarak ödenir. Akreditifin red-clause olarak adlandırılmasının sebebi, mektupla açılan akreditiflerde, bu özelliğe dikkat çekilebilmesi için peşin ödeme şartının kırmızı ile yazılmasıdır. Günümüzde böyle bir duruma rastlanılmamakla beraber akreditifler red-clause olarak anılmaya devam etmektedirler.

Stand-by Akreditif (Stand-by Credit)

Stand-by akreditifler, bir tür garantidir. Akreditifi açan banka, akreditif lehdarına karşı üçüncü bir şahıs adına garanti vermekte, üçüncü şahıs ile yapılmış olan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit etmektedir. Stand-by akreditiflerde ödemenin yapılabilmesi için ibraz edilen belge, sevk belgesi olmayıp. garanti konusu işlemin yerine getirilmediğini gösterir belgedir.

Devredilebilir Akreditif (Transferable Documentary Credit)