ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Turasan Şarap Başarı Hikayesi

Turasan Bağcılık ve Şarapçılık Tur. Tic. A.Ş.

Hasan Turasan’ın şaraba duyduğu aşk, Turasan Şarapçılık’a doğa ve tarihin dünyadaki en güzel buluşma yeri olan Kapadokya’da hayat verdi. Turasan Şarapçılık; üretimde bilgi, özen, teknoloji ve sürekli kalite anlayışı çerçevesinde bütün ürünlerinin kalitesini daha ilk üretim aşamasındayken belirliyor. Bu amaçla; üzümü taşıyan dallardan, şarapları sarmalayan etiket ve şişelere dek, bütün ürün yelpazesini kalite standartlarını korumak adına yoğun bir dikkatle takip ediyor... Devamı

Özel Statülü Şirketler: Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yayın Tarihi

04.06.2013


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

İhracat Teşvikleri ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Nasıl Verilir? Nasıl Geri Alınır? Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Hangi Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilebilir?

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya hali hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Yayımlanan Kararda Yer Almayan Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Nasıl Verilebilir?

Ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almayan şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilen şirketlerin ticaret unvanları Resmî Gazete'de yayımlanır.

Nasıl Başvurulur?

Uygun şartları haiz olan şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü alabilmeleri için ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Hangi Tarihten İtibaren Geçerlidir?

Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, yayımlandığı tarihten itibaren müteakip yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Neden, Nasıl Geri Alınır?

Yanıltıcı bilgi ve belge kullanılması suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü almış bulunan şirketlerin bu statüleri, şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, verildiği tarih itibariyle geri alınır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne Sahip Şirketler Nelerden Yararlanır?

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne Sahip Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, kendi nam ve hesaplarına yurt içinden bizzat satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların üretimi, temini ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden idari ve cezai yükümlülükler açısından sorumludurlar.

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi şirketlerin Dış icaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde malın üretimi veya tedariki ile ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuat yönünden idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur.

Uygulama ve Düzenlemelerden Kim Sorumludur?

Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Yeni Tebliğ Hangi Tebliğin Yerine Gelmiştir?

20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 2003/14 sayılı Tebliğ ile 29/06/2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 2004/8 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Almak İsteyen A.Ş'ler İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Bu Tebliğin yürürlüğe tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine kadar, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü almak için başvuruda bulunacak anonim şirketler için;

- En az 1,5 milyon YTL. (1,5 trilyon TL) ödenmiş sermayeye sahip olması ve gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 75 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı (transit ve bedelsiz ihracat hariç) gerçekleştirmiş olması,

şartları aranır.

2005 yılında yayımlanacak Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almak için müracaat edecek şirketlerin;

-01/01/2004-31/12/2004 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihracat performansını ve sermaye şartını gerçekleştirmiş olmaları,

-31/01/2005 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri,

gerekmektedir.

2005 yılında yürürlüğe giren Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almayan şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.

Yürürlük Tarihi Nedir?

Tebliğ, 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yürütme Yetkisi Kimdedir?

Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


 

Kaynak : www.ekonomi.gov.tr 
İlgili Mevzuat : 2004/12 Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Listesi,  08.12.2004 Tarih, 25664 Sayılı Resmi Gazete.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK

 (Değişik:RG-18/9/2009-27353)

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

Şirketin;

a) Unvanı

:

b) Adresi

:

c) Telefon No

:

d) Telefaks No

:

e) Ödenmiş Sermayesi

:

f) Vergi Dairesi Adı ve Vergi No

:

g) Bir Önceki Takvim Yılında veya Başvuru Tarihinden 12 Ay Geriye Doğru Toplam Fiili İhracatı (FOB$)

:

h) Bilgi Almak Üzere Temas Kurulabilecek Yetkilileri

 

Adı Soyadı

Unvanı

Tel. No.

 

 

 

 

 

 

Şirket (Kaşe ve İmza)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekler:
1- Ana sözleşme ( İlgili Ticaret  Sicili  Gazetesi'nin aslı  veya  noterce,  
Ticaret  Sicil  Memurluğunca ya da bağlı bulunulan Odaca onaylı sureti)
2- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
3- En son veya bir önceki hesap yılına ait Vergi Dairesince veya Yeminli 
Mali Müşavirce onaylı bilanço
4- Varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler
5- Birinci, ikinci ve dördüncü maddede yer alan bilgi ve belgeler, son üç yıl 
içerisinde başvuru yapmış olan ve belirtilen belgelerin içeriğinde herhangi
bir değişiklik gerçekleşmediğini beyan eden şirketlerden talep edilmez.