ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bağdat Baharat Başarı Hikayesi

Bağdat Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yarım asır önce büyük bir ideal ve cesaretle yola çıkan ve bugün sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Bağdat Baharat, 60`lı yılların başında Mustafa Danacı tarafından büyük bir azim ve kararlılıkla kurularak bugünlere geldi. Devamı

Film Sektörüne Yönelik Destekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yayın Tarihi

02.11.2012


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

İhracat Teşvikleri ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

"FİLM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER"

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı, Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için, Türkiye'de yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına dair uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Genelge, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini arttırmak ve film sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla film sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen "pazara giriş", "yurt dışı tanıtım", "ticaret heyeti" ve "alım heyeti" desteklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 25/06/2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Genelge'de geçen;

a) Alım heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını, serbest bölgelerde inceleme  yapmalarını veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film  arketlerine katılmalarını sağlayan organizasyonları,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı'nı,

c) Film: Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye'de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisini,

ç) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nü,

d) Genelge: İşbu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ni,

e) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu ya da işadamı dernek, birlik veya kuruluşunu,

f) Katılım maliyeti: Yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine katılmak için ödemeleri gereken yer kirası, stand kurulumu, dekorasyon ve sigorta giderlerinden oluşan maliyeti,

g) Sektörel ticaret heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni azarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; aynı sektörde ve/veya alt sektörlerde faaliyette bulunan yararlanıcıların yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını ve ilgili tesisleri yerinde görmelerini sağlamaya yönelik organizasyonları,

ğ) Şirket: Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

h) Tebliğ: 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i,

ı) Ticaret heyeti: Sektörel ticaret heyetini veya Bakanlıkça koordine edilen sektörel tanıtım ve sunum gezisini,

i) Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup film sektöründe faaliyet gösteren; film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketleri ve işbirliği kuruluşlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

Pazara giriş desteği

MADDE 5 - (1) Yararlanıcıların sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlık'tan ön onay alınmalıdır, ön onay verilmeyen raporlar desteklenmez. Ön onay; raporu hazırlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun içeriği göz önünde bulundurularak verilir.

(3) Bu madde kapsamında yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir.

(4) Bu madde kapsamında ön onay başvuruları "Rapor Desteği Ön Onay Formu (EK C_1)" ile destek başvuruları ise ön onay ve rapor alımını müteakiben "Rapor Desteği Başvuru Formu (EK C_2)" ve "Rapor Desteği Gerekli Bilgi ve Belgeleri (EK C_3)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

MADDE 6 - (1) Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Karşılanacak pazara giriş giderine ilişkin tutar, ilgili filmin pazarlama faaliyeti sonucunda yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50'sini geçemez. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye'de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:

a) Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri

b) Dublaj ve alt yazı giderleri

c) Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri

ç) DVD hazırlık giderleri

d) Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri

(3) Bu madde kapsamındaki destek, söz konusu film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir.

(4) Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri sadece bir kez karşılanır.

(5) Türkiye'nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

(6) Bu madde kapsamındaki destek başvuruları "Yurt Dışı Pazarlama Desteği Başvuru Formu (EK C_4)" ve "Yurt Dışı Pazarlama Desteği Gerekli Bilgi ve Belgeleri (EK C_5)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Yurt dışı tanıtım desteği

MADDE 7 - (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde yapılan sponsorlukların giderleri,

b) Tercümanlık giderleri,

c) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,

d) Halkla ilişkiler hizmetlerine ilişkin giderler,

e) Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerine katılım maliyeti,

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,

g) Danışmanlık giderleri.

(3) Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.

(4) Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar girmektedir. Bu yollarla gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin süresi 3 (üç) ayı geçemez.

(5) Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

(6) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz.

(7) 10.000 ABD Dolarını aşan tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin gönderilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.

(8) Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

(9) Bu Genelge kapsamında sadece ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Yararlanıcılar tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa "Yurt Dışı Tanıtım Desteği Ön Onay Formu (EK C_6)" ile ön onay başvurusunda bulunur. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Yararlanıcı ön onay başvurusunda uygun bulunmayan faaliyetler için destek alamaz.

(10) Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön onay başvurusu uygun görülen yararlanıcı faaliyetin gerçekleşmesini müteakiben "Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Formu (EK C_7)" ve "Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK C_8)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar.

MADDE 8 - (1) Yararlanıcının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında bir yararlanıcı bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(3) 7 nci madde kapsamında destek başvurusunda bulunan yararlanıcı aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamaz.

(4) Bu madde kapsamında desteklenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketleri "Desteklenen Organizasyonlar Listesi (EK C_9)"nde belirtilmektedir.

(5) Bu madde kapsamında destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben "Organizasyon Desteği Başvuru Formu (EK C_10)" ve "Organizasyon Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK C_11)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

MADDE 9 - (1) Yararlanıcının arama motorlarında yapacağı, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek arama motorları "Desteklenen Arama Motorları Listesi (EK C_12)"nde belirtilmektedir.

(3) Bu madde kapsamında destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben "Arama Motoru Desteği Başvuru Formu (EK C_13)" ve "Arama Motoru Desteği Gerekli Bilgi ve Belgeleri (EK C_14)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

MADDE 10 - (1) Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri; şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir. Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır.

(3) Bu madde kapsamındaki destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.

(4) Bu madde kapsamında destek başvuruları "Reklam Desteği Başvuru Formu (EK C_15)" ve "Reklam Desteği Gerekli Bilgi ve Belgeleri (EK C_16)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

MADDE 11 - (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.

a) Tercümanlık giderleri,

b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (söz konusu reklamlara ilişkin prodüksiyon giderleri karşılanmaz),

ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,

e) Toplu transferler.

(3) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında  organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,

b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

(4) Bu madde kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının, sadece ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir.

(5) Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki hedef ülkeler "Film Sektöründe Hedef Ülkeler Listesi (EK C_17)"nde belirtilmektedir.

(7) Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

(8) İşbirliği kuruluşu ticaret heyeti veya alım heyeti ön onay başvurusunu heyet tarihinden en az bir ay önce "Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Ön Onay Başvuru Formu (EK C_18)" ve "Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Katılımcı Bilgi Formu (EK C_19)" ile; destek başvurusunu ise faaliyetin gerçekleşmesini müteakiben "Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Başvuru Formu (EK C_20)" ve "Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK C_21)" ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapar.

(9) Bakanlık tarafından doğrudan koordine edilecek ticaret veya alım heyeti programının faaliyet kapsamı, katılımcıları, ülkesi ve Bakanlığın heyeti birlikte gerçekleştireceği yararlanıcı Bakanlık onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme esasları

MADDE 12 - (1) Bu Genelge kapsamında herhangi bir destekten yararlanabilmek için, yapılan giderlere ilişkin ödeme belgeleri ve ilgili diğer belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

Başvuru ve ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 13 - (1) Bu Genelge kapsamında yer alan desteklerden faydalanmak isteyen yararlanıcı, "Temel Bilgi ve Belgeler (EK T_1)"i bir defaya mahsus olmak üzere, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Yararlanıcı Bilgi Bankası'nda tutulmalarını teminen ilk destek başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe iletir. Yararlanıcı, değişen veya güncelliğini yitiren bilgi ve belgeleri yeniler.

MADDE 14 - (1) Bu Genelge kapsamında destekten yararlanabilmek için, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Genelge'de belirtilen diğer belgeler, yararlanıcı tarafından elden ya da posta ile Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bu Genelge'nin 5, 7, 8, 9 ve 11 inci maddelerinde belirtilen faaliyetler için düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(3) Bu Genelge'nin 6 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen faaliyetler için, desteklenecek film yurt dışında gösterime girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa tevsik edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(4) Eksik bilgi ve belgelerin Bakanlıkça ilk eksik belge bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde, destek başvurusu; süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Söz konusu 3 (üç) aylık süre Bakanlıkça gönderilen eksik belge bildirim yazısının tebliğinden itibaren başlar. Bahse konu üç aylık sürenin bitiminde destek başvuru dosyası mevcut haliyle değerlendirilir.

(5) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında, yararlanıcı tarafından gönderilen evrakın Bakanlık kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

MADDE 15 - (1) Bakanlık, ödeme yapılacak yararlanıcıyı ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) bildirir.

(2) Bu Genelge kapsamındaki destek ödemeleri, desteklenecek faaliyeti gerçekleştiren yararlanıcıya yapılır. Genelgenin 11 inci maddesi kapsamındaki destek ödemesi ise ticaret heyeti/alım heyetini organize eden işbirliği kuruluşuna veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcıya yapılır.

MADDE 16- (1) Bu Genelge çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde, Genel Müdürlük; Tebliğ kapsamında yapılan başvurunun sonuçlandırılabilmesini teminen, destek başvurusunda bulunan şirket, kuruluş veya işbirliği kuruluşu tarafından Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakiben, uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibine gönderir.

MADDE 17- (1) Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirket, kuruluş veya işbirliği kuruluşunun borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, Genel Müdürlük tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen, ödeme talimatı TCMB'ye; destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa başvuru sahibine ödenmesini teminen, ödeme talimatı TCMB'ye; destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen, ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

(2) Bu Genelge kapsamında verilen desteklere ilişkin ödemeler, tevsik edilen ödeme belgelerinde gösterilen giderlerin (vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanır. "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer almayan ülke para birimleri TL'ye çevrilirken "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas alınır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD Doları'na çevrilirken, "www.oanda.com" sitesi kurları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 18 - (1) Bakanlık, uygulamada ortaya çıkacak sorunlar ile mücbir sebepleri inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, dış ticaret strateji ve hedefleri çerçevesinde, işbu Genelge kapsamında desteklenecek olan yararlanıcıları; belirlemeye, akredite etmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Bakanlık, dış ticaret hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmek ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun bütçesini etkin ve adil olarak yönetebilmek amaçlarıyla destek kapsamına aldığı yararlanıcılara bir takvim yılı içerisinde sağlanacak destek miktarını sınırlamaya yetkilidir.

(4) Bakanlık, bu Genelge kapsamında ödenecek destek miktarlarını her türlü kamu alacağından mahsup edilmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 19 - (1) Bu Genelge kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan bir yararlanıcının yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin veya bu Genelgenin hükümlerine aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; söz konusu yararlanıcının bu Genelge kapsamında yapmış olduğu bütün başvurular reddedilir ve Tebliğ kapsamındaki diğer destek talepleri en az 2 (iki) yıl süreyle değerlendirmeye alınmaz.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 20 - (1) Bakanlık, yararlanıcıların işbu Genelge kapsamında desteklenen faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin, Genelge'nin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda, ilgili yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır, yararlanıcının sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı hakkında işbu Genelgenin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) "2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in yürürlüğe girdiği tarihten önce; "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" ve "2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin, Bakanlığa intikal ettirilmiş destek başvurularının incelenip sonuçlandırılmasında yararlanıcılar açısından bu Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

(2) Tebliğ yayımlandığı tarihten önce Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetler veya Bakanlık tarafından uygun görülen fuar, kongre veya konferans için, ön onay alınmamış olsa bile, işbu Genelge kapsamında destek başvurusunda bulunulabilir. Bu çerçevede başvuru tarihi itibarıyla, faaliyetin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren, üzerinden 6 (altı) ayı geçmemiş ödeme belgeleri destek kapsamında değerlendirilebilir.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Genelgeyi Ekonomi Bakanlığı yürütür.

 

Kaynak         : www.ekonomi.gov.tr
İlgili Mevzuat : 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ