ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Dubacı Tarım Başarı Hikayesi

Dubacı Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Tarım Sektörü'ne Edirne'nin İpsala İlçesi'nde, çeltik yetiştiriciliği ile 1979 yılında, babadan kalma 30 dekarlık bir sahada başlayan ve bugün 2.000 dekarlık modern bir çeltik çiftliğine ulaşan Dubacı Ailesi, kiralamış olduğu araziler ile birlikte, yıllık 4.000 dekarlık bir sahada çeltik tarımı gerçekleştirmektedir...Devamı

Varlık barışı kanun teklifinde ne yeni ne değil

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 22.07.2019


Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme de öngören bir Kanun Teklifi geçtiğimiz hafta TBMM gündemine girdi. Teklif Plan ve Bütçe komisyonundan geçti, muhtemelen birkaç gün içinde yasalaşacaktır.


Varlık barışı uygulamaları daha önce defalarca yapıldı; 2008 yılında 5811 sayılı Kanun'la, 2013 yılında 6486 sayılı Kanun'la, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun'la, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun'la. Yeni Kanun teklifiyle önerilen düzenleme, öncekilerin, özellikle 7143 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemenin büyük ölçüde benzeri ancak farklılaşan noktalar da var.Aşağıda hem kanun teklifini özetledim hem de eski uygulamalarla benzerlik ve farklılıklarını.


Kanun teklifiyle önerilen düzenlemenin genel çerçevesi


Yeni önerilen varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alma olanağı veriliyor. Teklif ayrıca, varlık barışından yararlanarak Türkiye'ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor. Eski düzenlemelerle özünde bir farklılık yok.


Kapsama giren varlıklar


Teklif, 7143 sayılı Kanun'un kapsamıyla aynı kapsamı öngörüyor. Teklife göre, varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklar şunlar: 

- Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.

- Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.


Varlığın yurt dışında veya yurt içinde bulunma tarihi


Varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu yok. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli.


Beyan veya bildirim zamanı


Kanun teklifine göre, önerilen düzenlemeyle getirilen avantajlardan yararlanabilmek için, 

  • Yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi


  • Yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi ve yasal defterlere kaydedilmesi gerekiyor.


Yurt dışındaki varlıkları yurda getirilmesi


Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor.


Varlıkları yurda getirilmesi zorunlu olmayan durumlar


Teklifte önerilen düzenleme kapsamına giren yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmıyor.


Yürürlük öncesi sermaye avansı olarak Türkiye'ye getirilen varlıklar


Düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların düzenlemenin yürürlük tarihinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, düzenlemenin avantajlarından yararlanılması mümkün. Önerilen düzenlemede geçen defter kayıtlarından düşülmesinden kastedilenin ne olduğu açık değil. Sermaye avansının sermayeye eklenmesinin bu kapsamda olduğu açık. Ancak sermaye avansının ortaklara iade edilmesi veya başka bir hesaba aktarılmasının bu kapsamda olup olmadığı tartışma götürür.


Varlıkların beyan edilecek değeriKanun Teklifinde, hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların hangi değerle beyan edileceği konusunda bir hüküm yok. Varlıkların hangi değerle değerleneceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.Beyan edilecek varlıkların nasıl değerleneceği önemli bir konu. Beyan değeri, hem varlık nedeniyle ödenecek verginin matrahı, hem de beyan edilen varlıkların elden çıkartılmasında satış bedelinin tespitinde bu değerin maliyet bedeli olmasından geliyor bu önem.

Beyan edilecek varlığın değerleme ölçüsünün Bakanlığa bırakılması, ödenecek vergi tutarının bakanlıkça belirlenmesi sonucunu doğuruyor. Anayasal açıdan olmaması gereken bir durum.


Ödenecek vergi


Teklif hem yurtdışı hem de yurtiçi varlıkların beyan edilen değerinin %1'i kadar vergi ödenmesini öngörüyor.

2018 yılında uygulanan 7143 sayılı Kanun, yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurda getirilmesi, yurt içindeki varlıkların da bu tarihe kadar defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi ödenmemesini, bu tarihten sonra getirilmesi veya deftere kaydedilmesi durumunda ise % 2 vergi ödenmesini öngörüyordu. Bu defa bütün işlemler için tek oran öngörülüyor.


İlgilenenler için, geçmiş varlık barışlarında uygulanan değerleme ölçüsü ve vergi oranıyla ilgili tablo aşağıda.


Vergi ödeme zamanı Kanun teklifine göre;


  • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyannameyle bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecekler ve aynı sürede vergiyi ödeyecekler,

  • Yurt içindeki varlıklar nedeniyle tarh edilen vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.Kayda alınacak varlıkların elden çıkartılması


Teklifin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, düzenleme kapsamında kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, genel düzenlemeler kapsamında vergilenecek. Varlıkların elden çıkartılmasından doğan zararların ise gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınması da mümkün değil.


Düzenlemeden yararlanmanın sağladığı avantajlar


Kanun teklifi, varlık barışından yararlanarak Türkiye'ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor. Ancak bu olanak, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve istenen diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla sağlanıyor.
VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Mali ve adli tatilin vergi işlemleri üzerindeki süre uzatıcı etkisel durumları

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 05.08.2019

Genel bilgiler:Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi "mali tatil" olarak... Devamı

İhtirazi kayıtlı KDV beyannamelerinin düzeltilmesi

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.08.2019

Bilindiği gibi son zamanlarda vergi dairelerinden mükelleflere yazılar tebliğ edilerek bu yazılar içerisinde mükelleflerin kullandığı faturaların... Devamı

Tavuk kümeslerindeki emlak vergisi muafiyeti

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 08.07.2019

Uygulamada zirai üretimde kullanılan tavuk çiftliklerindeki binalar kümeslerin emlak vergisine tabi olup olmadığı konusunda tereddütler... Devamı

Vergide zamanaşımını durduran ve kesen haller nelerdir?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.07.2019

Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK'nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı,... Devamı

Vergi ve cezalarda zamanaşımı ve taksitlendirme imkanları

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 24.06.2019

Bilindiği gibi 7020 sayılı ikinci yapılandırma yasası 01/06/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Uzatma olmadığı takdirde yasadan... Devamı