ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Güven-El Plastik Başarı Hikayesi

Güven-El Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti

1965 yılından bu yana plastik kalıbı imalatı sektöründe yer alan Güven Kalıp, 1976 yılında şirketleşmiştir. 1986 yılında faaliyet alanını genişleten firma, Güven-El Plastik ve Kalıp’ı da kurarak, plastik enjeksiyon üretimine başlamıştır...Devamı

Taşınır Rehni Kanunu ve Tarım Bankacılığı

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 31.01.2017

Bankacılık sistemi kredi politikalarında "teminata kredi değil krediye teminat" kuralı sürekli tekrarlanan önemli bir söylemdir. Ancak uygulamada açık kredi olarak nitelenen teminatsız kredi miktarı yok denecek kadar azdır.

Sistemin teminat bakımından elini güçlendirmek isteyen yasa koyucu 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6750 sayılı "ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu" ile teslimsiz taşınırları da kapsayacak şekilde, taşınırların teminat olarak değerlendirilmesinin esaslarını belirlemiştir. Bu kanun ile özellikle tarım sektöründe var olan bankalar için teminat bakımından yeni bir dönem başlamıştır.

Yasa ile getirilen esaslara göre halen bir sicile kayıt zorunluluğu bulunan, sermaye piyasasında düzenlenen sözleşmelere konu olan piyasa araçları ve türev piyasa araçları ile mevduat ve herhangi bir nedenle tapu kütüğüne kaydedilmiş olan (cins tashihi yapılarak tapuya kaydedilen makineler vb.) taşınırlar kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
Yasanın amacı "Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır" şeklinde ifade edilmektedir.

Yasayla ayrıca Bakanlık kontrolünde, tamamen elektronik ortamda çalışacak, teminata konu olacak taşınırların tescil, terkin ve değişikliklerini yapacak bir Taşınır sicilinin kurulması, taşınır üzerindeki hak sahiplerinin öncelik hakkının belirlenmesi, taşınırların değer tespitlerinin yapılmasında mahkemelerin itiraz mercii olarak görev yapması gibi konularda yenilikler getirilmektedir.

Bankacılık uygulamasında bazı taşınırlar yürürlükte olan yasalar kapsamında zaten teminat olarak kullanılmaktaydı. Bunlara altın, hisse senedi, hazine bonoları, TMO depolarında bulunan ürünler gibi örnekler verebiliriz. Bu yasayla taşınır siciline kayıt edilip üzerine rehin tesis edilerek teminat olarak kullanılabilecek taşınırlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır: (6750 sk. madde: 5) :
a) Alacaklar
b) Çok yıllık ürün veren ağaçlar
c) Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar
ç) Hammadde
d) Hayvan
e) Her türlü kazanç ve iratlar
f) Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar
g) Kira gelirleri
ğ) Kiracılık hakkı
h) Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı
ı) Sarf malzemesi
i) Stoklar
j) Tarımsal ürün
k) Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
l) Ticari işletme veya esnaf işletmesi
m) Ticari plaka ve ticari hat
n) Ticari proje
o) Vagon
ö) Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları

Burada sayılan taşınırların tamamının tarım bankacılığında teminat olarak kullanılabileceği açıktır. Ancak çok yıllık ürün veren ağaçlar, hayvanlar ve tarımsal ürünlerin de artık teminat alınabilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda mevcut hayvanlar, ağaçlar ve ürünler teminat alınabileceği gibi hayvanlardan ve ağaçlardan elde edilecek ürünler de bir sözleşme kapsamında görünür hale getirilebilirse (taşınır rehni sözleşmesi) teminat olarak alınabilecektir. Yani gelecekte doğacak gelirlerin teminat alınabilmesinin alt yapısı da oluşturulmuş durumdadır.

Nasıl gayrı menkullerin bir tapu sicili varsa, gemilerin gemi sicili varsa yasada sayılan taşınırlarında artık şeffaf, elektronik ortamda ulaşılabilir, bakanlık tarafından işletilen ve denetlenen, kayıt&terkin ve revize işlemlerinin yapılabildiği merkezi bir taşınır sicili olacağını söyleyebiliriz. Hatta ileri zamanlarda gelişime göre il veya bölge bazlı taşınır sicili merkezlerinin kurulumu da sürpriz olmayacaktır.

Bu konuda yapılacak işlemlerin başarısı; her ne kadar birçok konuda esaslar belirlenmiş gözükse de oldukça karmaşık ve bir okar da önemli bileşenin ahenkli olarak çalışabilmesine bağlıdır. Örneğin Büyükbaş hayvanların rehnine kısaca bir bakarsak işin zorluğunu bir nebze anlatabiliriz diye düşünüyorum:

Bu rehnin sağlanabilmesi için bilinmesi gerekecek parametreleri sıralayalım:

  • Değer tespiti

• Hayvanın cinsi ( Erkek&dişi )
• Hayvanın yaşı
• Et verimi (Besi ve sütte farklı)
• Süt verimi (Dişi BB için)
• Döl verimi (Gebe olup olmadığı, kaç doğum yaptığı)

  • Yörenin faaliyet için uygunluğu
  • Yaşadığı tesisin hijyenik özellikleri
  • Yaşadığı tesisin teknik özellikleri
  • Sigorta durumu
  • Yemleme olanakları ve rasyonları
  • Zilyetin (Rehin verenin&sahibinin) tecrübesi
  • Veterinerlik hizmetleri ve geçirdiği hastalıklar
  • Ürün pazarlama kanalları

Yasa ile değer tespitinden, taşınır sicilinin kurulumu ve işletimine kadar birçok önemli konuda yapılacak işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Çıkarılacak yönetmelikler sonucunda oluşturulması planlanan taşınır rehni sisteminin işlevsel olması için paydaşların görüşleri ve konuya bakış açıları oldukça önemli olup yönetmeliklerin oluşturulması sürecine yasa sürecinde olduğundan daha fazla oranda dahil edileceklerini umuyoruz.

Yaptığım değerlendirmede yasanın getirdiği esaslara uyulmaması durumunda getirilen yaptırımların çok da caydırıcı olmadıklarını düşünüyorum. Çıkarılacak yönetmeliklerle yürürlüğe girecek sistemin öncelikle tarım bankacılığında olmak üzere tüm piyasalarda finansmana erişime, umulan ölçeklerde katkılar sağlamasını ve sektör için hayırlı olmasını diliyorum.

TARIM VE HAYVANCILIK KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Kenevir ve "ekosistem oluşturma"

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 23.09.2019

Michael G. Jacobidies HBR/T'nın son sayısında "Ekosistem ekonomisinde stratejimiz ne olmalı?" başlıklı makalesinde, "Ekosistem, birden fazla sektöre... Devamı

Kenevir üretimi ciddi biçimde sorgulanmalı

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 16.09.2019

Son dönemde ülkemiz insanın yaygın ilgi alanlarından biri de, hiç yabancısı olmadığımız bir bitki: Kenevir.Daha önce üretimi kısıtlanan ve izne... Devamı

Avustralya, desteklemediği tarımdan 43 milyar dolar ihracat yapıyor

Yazan: Ali Ekber Yıldırım / Tarım ve Hayvancılık Uzmanı

Yayın Tarihi: 17.06.2019

Dünyanın öbür ucundaki ülke; Avustralya'da tarım -1 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) araştırmasına göre dünyanın en mutlu 10 ülkesi... Devamı

Tarımsal üretimde “işgücü bakışımızı” değiştirmeliyiz

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 03.06.2019

Geçen hafta bu sütunlardaki yazımızın son paragrafında, tarım kesiminde etkili sonuç yaratabilmenin 7 bileşenini şöyle sıraladık: Tarımsal üretimden... Devamı

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin yatırımlarında hibeler neler?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.04.2019

Amaç: - Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dahil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu... Devamı