ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Başarı Hikayesi

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

İzmir/Karşıyaka'da göz hastalıkları alanında yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren, Myop, Hipermetrop ve Astigmat tedavisinde PRK, LASİK veya LASEK yöntemlerini uygun göze uygun tedavi sloganı ile kullanabilen Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, günümüzde görme bozukluklarının tedavisinde güncel olan refraktif cerrahi ve laser tedavilerinde öncü rol üstlenmektedir...Devamı

Seracılık yatırımlarında teşvik belgesinin sağladığı yararlar

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 15.04.2019

Yapılması düşünülen Tarım - Bitkisel Üretim sektörüne dahil; 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen, sera teknolojilerini ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) Serada Bitkisel Yetiştiricilik yatırımı (asgari toplam yatırım tutarı 6.000.000 TL) kapsamında, arsa - arazi, bina - inşaat ve makine - teçhizat yatırımı ile ilgili olarak bölge ve il farkı gözetilmeksizin yatırımların desteklenmesi amacıyla Teşvik Belgesi'nin alınması gerekmektedir. 
Teşvik belgesi'nin sağlayacağı devlet destekleri aşağıda belirtilmiştir:

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi'nden muaftır. 

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi  kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisi'nden istisna edilir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

31.12.2019 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda ; teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla ; komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını takiben, SGK'na  istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 7 yıl süresince Bakanlıkça karşılanır.  

Vergi İndirimi:

31.12.2019 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda ; teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda kurumlar vergisi ve gelir vergisine uygulanacak yatırıma katkı oranı % 40, indirim oranı      % 80'dir. İndirilen kurumlar vergisi ve gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.

Faiz Desteği:

Talep edilmesi halinde, bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının % 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanır.

Kredi:

Teşvik belgeli yatırımlar için kullandırılabilecek;  düşük faizli, ödemesiz dönemli ve orta vadeli yurtiçi işletme ve yatırım kredisine firmamızca aracı olunmakta ve seri bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kredilerin kullandırılabilmesi için firmaların kredibilitesine göre; şahıs kefaleti, gayrimenkul ipoteği, ticari işletme rehni, hazine bonosu vb. teminatlar alınmaktadır.

Teminatın oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80'ine ve azami  3.000.000 TL'sına kadar garanti/kefalet vermektedir.             

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Ticari kazançların beyanı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 08.04.2019

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler... Devamı

Sosyal medya üzerinden elde edilen kazançların vergisel durumu nedir?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.04.2019

Youtube ve google üzerinde reklam hizmet satımı, reklam hizmet alınması ve ayrıca reklam hizmetinden gelir elde edilmesi halinde bu geliri elde eden... Devamı

Zirai kazançların mart ayı içerisinde beyanı (1-25 Mart)

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 25.03.2019

2018 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişiler 1-25 Mart 2019 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır.GVK'nun 53. Maddesinde... Devamı

Serbest meslek kazançlarının beyanı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 18.03.2019

Bilindiği gibi, Mart ayı serbest meslek erbabı açısından beyanname verme ayıdır. 2018 yılı içerisinde elde edilen serbest meslek kazançları 2019 Mart... Devamı

Menkul sermaye iratlarının beyanı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 11.03.2019

Bilindiği gibi, 2018 yılı içerisinde fiilen ve hukuken elde edilmiş olan menkul sermaye iratları 2019 yılı Mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyan... Devamı