ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Kemahlıoğlu Plastik Başarı Hikayesi

Kemahlıoğlu Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

1979 yılında Yüksek Makine Mühendisi Ömer Kemahlıoğlu ve Mehmet Kemahlıoğlu ortaklığında Kolektif Şirket olarak kurulan firma, 1995 yılında 3 aile bireyinin de katılımıyla, Kemahlıoğlu Plastik Amb. San. ve Tic. A.Ş. unvanını almıştır...Devamı

Menkul sermaye iratlarının beyanı

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 11.03.2019


Bilindiği gibi, 2018 yılı içerisinde fiilen ve hukuken elde edilmiş olan menkul sermaye iratları 2019 yılı Mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyan edilmesi gerekmektedir. Buna göre, menkul sermaye iratları ; Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Menkul Sermaye İratları Nelerdir?

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılmaktadır:

1.Her türlü hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri), 
2.İştirak hisselerinden doğan kazançlar, 
3.Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları, 
4.Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri,
5.Her türlü alacak faizleri,
6.Mevduat faizleri,
7.Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
8.İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
9.Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
10.Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dâhil),
11.Her türlü Repo gelirleri,
12.Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları, 
13.Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
14.Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirleri.

Gerçek kişilerce 2018 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı beyan edilecek gelir toplamının 34.000 TL'yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.800 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı Sırasında İndirim Konusu Yapılabilecek Kalemler Nelerdir?

Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Menkul sermaye iratlarından indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

a.Hayat/şahıs sigorta primleri,

b.Eğitim ve sağlık harcamaları,

c.Bağış ve yardımlar,

d.Sponsorluk harcamaları,

e. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

f.Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Örnek: 01/01/2006 Tarihinden Önce (TL) Cinsinden İhraç Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirinin Beyanı Mükellef (A), 2018 yılında, 01/01/2006 tarihinden önce (TL) cinsinden ihraç edilmiş olan Devlet tahvilinden brüt 50.000 TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. 2018 yılı indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla Mükellef (A) tarafından 01/01/2006 tarihinden önce (TL) cinsinden ihraç edilmiş olan Devlet tahvilinden 2018 yılında elde edilen faiz geliri beyan edilmeyecektir.

Beyanname Verme Zamanı ve Yeri Nedir?

1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarının, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir. Beyannameler, 1.Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,2.Bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine kağıt ortamında,3.3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname sisteminden, verilebilir.

Hazır Beyan Sistemi Nedir?

Hazır Beyan Sistemi; beyana tabi gelirleri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir veya birkaçından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu, hızlı ve kullanımı kolay bir sistemdir. 7 gün 24 saat beyanname gönderme imkanı sunan Sisteme ve detaylı bilgiye, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinden veya İnteraktif Vergi Dairesinden ulaşılabilir. Sisteme, kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak, İnteraktif Vergi Dairesi şifresiyle, şifre yok ise online şifre edinerek, herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alınabilen İnternet Vergi Dairesi şifresiyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

2018 Yılında Elde Edilen Gelirler İçin 2019 Mart Ayında Uygulanacak Vergi Tarifesi Nedir?

Gelir vergisine tabi gelirler; 14.800 TL'ye kadar %15, 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL,fazlası %20 80.000TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası %27 80.000TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası %35 Oranında vergilendirilir.

Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri Nedir?

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2019 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

1.Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar,

2.İkinci taksitin ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar, ödenmesi gerekmektedir.

3.Vergi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden;

-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,

-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,

4.Anlaşmalı bankaların;

-Şubelerinden,

-Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

5.PTT işyerlerinden,

6.Tüm vergi dairelerinden,

Ödenebilecektir.

 

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Kitap satışlarında KDV iadesi

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.05.2019

Hangi Kitaplar KDV'den İstisnadır?Bilindiği üzere, 7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine... Devamı

Matrah artırımı yapan mükelleflerde sahte belge çıkması halinde durum nedir?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 13.05.2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı 01.03.2019 tarihinde yayınladığı bir Özelgede (01.03.2019 gün ve 33238 sayılı yazı) 6736 sayılı Yasa kapsamında matrah... Devamı

KDV beyannamelerinde vergi kayıtlarının kapatılması

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 07.05.2019

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından, çeşitli tarihlerde yayınlanan uygulama İç Genelgeleri kapsamında; "ticari,... Devamı

Mükelleflerin vergi kaydının kapatılması

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 29.04.2019

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinde vergiye tabi faaliyetlerin sürdürülmesi mükellefiyet tesisini icap ettirmektedir. Vergi mükellefiyeti... Devamı

Seracılık yatırımlarında teşvik belgesinin sağladığı yararlar

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 15.04.2019

Yapılması düşünülen Tarım - Bitkisel Üretim sektörüne dahil; 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen, sera teknolojilerini ihtiva eden otomasyona... Devamı