ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

AgroBest Grup Başarı Hikayesi

AgroBest Grup Tarım İlaçları

AgroBest Grup, Tarım İlaçları Sektörü`nde 2002 yılından beri faaliyet göstermekte olup, üretim ve çalışma hayatının uzun geçmişi olmamasına rağmen, çok kısa zamanda önemli atılımları gerçekleştirmiştir.Devamı

Mali ve adli tatilin vergi işlemleri üzerindeki süre uzatıcı etkisel durumları

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 05.08.2019


Genel bilgiler:

Mali  Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl  1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi "mali tatil" olarak uygulanmaktadır.  Mali tatil ile ilgili  dava açma, temyiz ve  muhasebe uygulamalarına yönelik önemli  uyarılarımız kısaca aşağıda olduğu gibidir: 
Diğer yandan, 1 Ağustosta başlayıp 5 Eylülde biten adli tatil veya diğer  bir deyimle çalışmaya ara verme idari yargılama ve vergi hukuku  açısından  süreleri uzatıcı etkisi bulunmaktadır.    Yapılan  yeni  bir düzenleme ile torba yasa ile adli tatil yeniden 20 Temmuz -5 Eylül tarihleri  arasına alınmıştır. 

1) 1 - 20 Temmuz Arası Mali Tatili Sebebiyle Uzayan Süreçler

Mali tatil dolayısıyla son günü 1-20 Temmuza tekabül eden  bir kısım süreler otomatik olarak  20 temmuzdan itibaren 5 gün uzamış   olarak kabul edilecektir.  Bu hüküm  gereğince uzayan süreler şunlardır:

a) Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, istisnaları hariç, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

b) İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.


c) İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.  

2) Mali  Tatil Nedeniyle İşlemeyen (Stop Eden) Süreler Nelerdir?: Vergi yargısında temyiz süreleri mali  tatilde etkilenmemektedir.


Mali tatilde işlemeyen süreler kısaca şöyledir:

1) Muhasebe kayıt süreleri.2) Vergi Usul Kanunu'nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri.3) Dava açma süreleri.


Mali tatilin (1-20 Temmuz)  temyiz süresine uzatıcı etkisi yoktur. Mali tatilde temyiz süresinin  uzayacağına dair görüşler olabilir. Ancak, yüksek mahkeme  Danıştay'ın  vermiş olduğu bir çok kararda temyiz süresinin  uzamayacağı yönünde  görüşler hakimdir.   Bu nedenle, mali  tatil aralığına denk  gelen  sürelerde  vergi mahkemesi  kararları üzerine 30 gün içerisinde  Danıştay'da temyiz yapılmalıdır.  Vergi mahkemesi  kararı tek  hakim ile verilmiş ise, bu kararın yine 30  gün içerisinde ilgili  bölge idare mahkemesi nezdinde  itirazı yapılmalıdır.   Ödeme emrine ilişkin davalarda da yine mali tatil içerisinde  5 günlük  dava açma  hakkı kullanılmalıdır.   Mali tatil  bu konuda  dava açma süresini etkilemez.   İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk  gibi  davaların da mali  tatilde açılması  unutulmamalıdır. Aksi  takdirde dava açma süresi  kaybedilmiş olacaktır. 

3) Vergi Dairesi veya Vergi Müfettişlerine Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belgelerin İbrazı İle İlgili  Konular Nelerdir?

Vergi incelemesi ile ilgili  istisnai durumlar dışında, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün bulunmamaktadır. 


Mali tatil süresinden evvelce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün  bulunmamaktadır. 


4) Mali Tatilin Sona Erdiği, 20 Temmuz Gününü İzleyen 5 Gün (25 Temmuz) İçinde Biten Kanuni ve İdari Süreler Nelerdir?


Mali tatilin sona erdiği 20 temmuz gününü  izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen  21 temmuzdan tarihinden  itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Yapılan düzenleme ile 7 günlük süre 5 güne çekilmiştir. Böylece, mali tatilden sonra 5 günlük uzayan süre 26 Temmuzda sonlanmaktadır. 

Bu durumda Haziran/2019 veya Nisan-Mayıs-Haziran/2019 dönemine ait muhtasar beyannameler ile Haziran/2019 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 26 Temmuz günü akşamına kadar verilmesi imkan dahilindedir. 


5) Beyanname Verme Süresi Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi Ne Olur?


Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.


Buna göre, Haziran/2019 veya Nisan-Mayıs-Haziran/2019 dönemine ait muhtasar beyannameler nedeniyle tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi stopajlarıyla, Haziran/2019 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri nedeniyle tahakkuk eden katma değer vergilerinin 26 Temmuz 2019 günü akşamına kadar ödenmesi imkan dahilindedir. 


1. Örnek: Kendisine E-tebliğ sistemi ile vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen vergi mükellefi (A) Ltd. Şti. 'ye 15.06.2019 tarihinde e mail kutusuna vergi ve ceza ihbarnameleri düşmüştür. Bu durumda mükellefin uzlaşma kapsamına girdiği varsayılan vergi ve ceza ihbarnameleri için Yasal süreleri nedir?   

Çözüm: Yukarıdaki yer alan örnekte mükellefin tebliğ tarihine artı 5 gün eklenecektir. Bu durumda, e tebligat sistemine göre ihbarname tebliğ tarihi 20.06.2019 tarihi olacaktır. Baz tebliğ tarihi 20.06.2019 tarihi dikkate alındığında uzlaşma talep süresi 20.07.2019 tarihi olacaktır. Bu tarih mali tatil dahilinde kaldığı için süre 26.07.2019 tarihine kadar uzlaşma talep edilebilir. 


Öte yandan, dava açma süresi ise 30 gündür. Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihi 20.06.2019 olduğundan 21 Temmuz 2019 tarihine kadar dava açılabilir. Ne var ki bu süre mali tatile denk geldiği için dava açma süresi doğal olarak 26.07.2019 tarihi olacaktır. 


2. Örnek: Mükellef (B) A.Ş. 'ye elektronik ortamda ödeme emri 20.06.2019tarihinde tebliğ yapılmıştır. Sistem gereği tebliğ tarihine 5 gün eklenecektir. Bu durumda baz tebliğ tarihi 25.06.2019 olacaktır. Buna göre, dava açma süresi nedir?
Çözüm: Buna göre, ödeme emrine karşı dava açma süresi 25 Hazirandan itibaren 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu durumda  15 günün bitimi 11 Temmuz 2019 tarihi olacaktır. Bu tarih mali tatile tekabül etmiş olduğu için dava açma süresi 26 Temmuz 2019 tarihine kadar uzayacaktır. 


3. Örnek: Vergi mükellefi (C) gerçek kişisine takdir komisyonu kararına istinaden,  20.05.2019 tarihinde elektronik ortamda vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir. Mükellef uzlaşma talebinde bulunmak istemektedir. Buna göre; 


Çözüm: Mükellefin elektronik ortamda tebliğ tarihine 5 gün eklenerek, 25.05.2019 tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde yani 24.06.2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmesi gerekecektir. Bu süre içerisinde yani mükellefin 24.06.2019 tarihinde uzlaşma talep ettiğini varsayalım. İdare mükellefe 26 Temmuz 2019 tarihinde uzlaşma günü vermiştir. Aynı gün mükellef uzlaşmaya girmiş fakat uzlaşmada uzlaşmaya varılamamıştır. Mükellefin dava açma süresi nedir?  Bu durumda dava açma süresi 26 Temmuzdan itibaren 15 gün içerisinde gerçekleşmelidir. Yani bu durumda mükellef 11.08.2019 tarihine kadar dava açması zorunludur. Ancak, bu süre adli tatil içerisinde kaldığı için dava açma süresi 30 Ağustostan itibaren 5 gün daha uzayacaktır. Yani en son dava açma süresi 05.09.2019 tarihine kadar dava açılması işlemi ilgili vergi mahkemesinde gerçekleşebilir. 


6) Mali Tatilde Uzamayan Süreler 


Öncelikle belirtelim ki, mali tatilde temyiz süreleri uzamaz. Ayrıca, aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır:


a) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.b) İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi.c) Noterlik Kanunu'nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun'un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.d) Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.e) İthalde ödenen katma değer vergisi ve emlak vergisi gibi gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.7)  Mali Tatilde Yoklama veya İcrai İşlemlerin Akıbeti Nedir?

Mali tatilde işe  başlama, işi terk işlemleri  uzar.  Zira, işe başlama  ve işi terk işlemlerinin  süreleri mali tatilde çalışmaz. 

Vergi tahsilatı ile ilgili  işlemler mali tatilde etkilenmez.  İcrai işlemler devam eder. 
8) Mali Tatilin  Dava Açma Sürelerine Etkisi 


Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin  dava açma süreleri  mali tatil süresince işlemez. 5604 sayılı kanunun  7. maddesinin  3. fıkrasında  dava açma süreleri ile ilgili olarak; vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin  mali tatilde  işlemeyeceği  belirtilmiştir.  Buna göre, dava açma süresinin  durabilmesi için dava açma süresinin  son gününün  mali tatile tekabül etmiş olması  şart değildir. Mali tatilin ilk gününden önce  işlemeye başlayan  dava açma süresi, tatilin ilk gününde kaçıncı günde ise o günde kalır ve çalışmaz.    Çalışması duran  dava açma süresi, mali tatilin  bitiminden itibaren  kaldığı yerden  çalışmaya başlar ve sona erinceye kadar  devam eder.   

9) Adli Tatil 20 Temmuzda Başlar -30 Ağustos'ta Sonlanmaktadır

Bilindiği gibi,  idari yargılamada  çalışmaya ara verme 20 Temmuz  ila 30 Ağustos tarihleri  arasında  mahkemeler çalışmaya ara vermektedir.  Kendilerine vergi ve ceza ihbarnamesi  tebliğ edilen  gerçek  ve tüzel kişiler  açısından  dava açma süreleri 30 Ağustostan itibaren  7 gün  uzar.  Bu durumda dava açma süresi en son 7 Eylülde bitecektir.   

Kendisine  vergi dairesi  tarafından  ödeme emri  tebliğ edilen  gerçek  ve tüzel kişiler de  aynı  şekilde dava açma süresi  1 Temmuz - 5 Eylüle tekabül eden  hallerde  dava açma süreleri 5 Eylüle uzamış sayılacaktır.  


Sonuç ve öneriler:

Mali tatil (1-20 Temmuz), vergi ve muhasebe uygulamaları açısından önemli etkilere sahiptir. Özellikle muhasebe kayıtları, vergi incelemeleri, işe başlama ve işi terk yoklama işlemleri açısından da mali tatilin etkileri söz konusudur. 

Diğer taraftan vergi incelemeleri yönünden ise mali tatilde aramalı incelemeler hariç vergi mükelleflerinin inceleme işlemleri mali tatilin bitimine ötelenmektedir. Mali tatilde vergi müfettişleri mükelleflerin defter ve belgelerini isteme olanakları bulunmamaktadır. 

Öte yandan, adli tatil ise 20 Temmuzda başlayıp 30 Ağustosta son bulmaktadır. 

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Cezalandıran vergi teşvik ve korumaları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını... Devamı

Vergi Usul Kanunu Madde 153/A idareler tarafından yanlış mı uygulanıyor?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Şüpheden mükellef yararlanabilir mi? I.Genel BilgilerVergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A "Teminat... Devamı

Şirket değiştirenlere ek vergi

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 09.10.2019

Son aylarda kurumsal şirketlerde gündemin birinci sırasını vergi dairelerinden çalışanlara gelen bordrolarını ibraz etmeleri ve beyanname vermeleri... Devamı

Kamu taşınmazlarının yatırım teşvik belgeli yatımlara tahsisi prosedürü

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 09.10.2019

1-Amaç: Kamu taşınmazlarının yatırım teşvik belgeli yatırımlara tahsisinin amacı; Mülkiyeti Hazineye, Özel Bütçeli Dairelere ve Belediyelere ait... Devamı

Yabancı vatandaşların ve Suriyelilerin Türkiye'de istihdamı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 10.09.2019

Yabancı uyrukluların izinsiz çalışması veya çalıştırılması yasaktır. Yabancı uyrukluların Türkiye'de çalışabilmesi için izin almaları zorunludur. Bu... Devamı