ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Sarnıç Otel Başarı Hikayesi

Sarnıç Otel

1915 yılında konak olarak inşaa edilen, orjinal haline sadık kalınmak suretiyle otele çevrilerek, 1999'dan bu yana hizmet vermekte olan Sarnıç Hotel; "sarnıç" ismini altında bulunan ve Bizans İmparatorluğu tarafından 5.yy'da inşaa edilen sarnıçtan almaktadır...Devamı

Eczanelerde kayıt ve stok düzeltme imkanı için 30 Kasım önemli bir fırsattır

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 29.11.2016

 

Bilindiği gibi, Eczanelerde stokların düzeltme olanağı 6736 sayılı Kanun'un 6'ıncı maddesiyle kayıt düzeltme olanağı getirilmiştir. Eczaneler kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden %4 nispetinde KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle en geç 30.11.2016 tarihine kadar muhasebe kayıtlarından faizsiz ve cezasız bir şekilde kayıt düzeltme olanağı getirilmiştir. Buna göre;

A) KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA

Konu ile ilgili olarak 6736 Sayılı Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkinn Kanunun "işletme kayıtlarının düzeltilmesi" başlıklı 6‟ncı maddesinin (2) b bendinde ; "Eczaneler, stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz." denilmektedir.

Bu düzenleme ile eczanelere de stok kayıtlarını düzeltme imkanı getirilmektedir. Buna göre, eczaneler, stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016) maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Söz konusu kanun maddesinden faydalanmak isteyen Eczacılarımızın yapması gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir.

Kanun yayımlandıktan sonra eczanede fiilen yer alan stokların sayımı yapılmalıdır. Yapılan sayım sonrası tespit edilen sonuçlar tutanağa bağlanır. Tutanak örneği aşağıdaki gibidir; STOK SAYIM TUTANAĞI Sıra No ÜRÜN CİNSİ, MİKTAR, BİRİM, FİYATI,  KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR TL. KR. TL. KR. 1 2 TOPLAM ..............Eczanesine ait olup yukarıda cins ve miktarı yazılı ürünlerin .....................tarihinde yapılan sayım sonucunda mevcut bulunduğu görülerek bu tutanak düzenlenmiştir. Adı Soyadı Ünvanı-İmza Eczacı mali müşavirinden stok sayım tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında görünen kaydı stok tutarını talep etmelidir.

Fiili stok tutarı ile muhasebe kayıtlarında görünen kaydı stok tutarı arasındaki fark tespit edilmelidir.

Söz konusu farka herhangi bir kar tutarı eklenmeksizin doğrudan maliyet bedeli esas alınarak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016) fatura düzenlenmesi gerekir. Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "Muhtelif Alıcılar ("6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)" ibaresi yazılacaktır.

Stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin faturada maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV, örneği 1 Seri Nolu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan (Ek:22) beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyan edilecektir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.Beyanname en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Beyannamenin daha önceki bir tarihte verilmesi halinde (örneğin 22/10/2016 tarihinde) tahakkuk eden vergi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen fatura bedeli "600 Yurtiçi Satışlar", faturada hesaplanan katma değer vergisi de "391 Hesaplanan KDV" hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan malların karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde "689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır. Örnek 5- (Z) Eczanesi, stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. (Z) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100.000 TL olan ilaçlar için düzenlediği faturada 4.000 TL KDV hesaplayarak 22/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (Z) Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.


Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ____________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 104.000 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 100.000 TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000 TL________________________________ / _____________________________ 
Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:  ___________________________ / ________________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 104.000 TL  
951 KANUNEN KABUL EDiLMEYEN GiDERLER ALACAKLI HESABI 104.000 TL ___________________________ / ________________________________


Uygulamayla ilgili düzenlenecek fatura örneği aşağıdaki gibidir; Z ECZANESİ FATURA Ecz............................ SERİ: A SIRA NU: 3456 SAYIN Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir) Düzenleme Tarihi: 22.10.2016 Düzenleme Saati: 13:00 MÜŞTERİ V.D MÜŞTERİ V.NO 4444 444 444 Fiili Sevk Tarihi:... 22.10.2016 MALIN CĠNSĠ MĠKTARI FĠYATI TUTAR Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan muhtelif ilaç (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir) 100.000,00 TL TOPLAM 100.000,00 TL YALNIZ YüzDörtBinTürkLirası İSKONTO %0 0,00 TL ARA TOPLAM 100.000,00 TL KDV % 4 4.000,00 TL FATURA TOPLAMI 104.000,00 TL 10. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.


B) İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkanı sağlanmıştır. Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 Seri Nolu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VI/A-4) bölümünde belirtilen beyanname (Ek:18) ve ekinde verecekleri envanter (Ek:19) listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir. Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir. Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir. 
Vergisel Yükümlülükler 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek; - Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı, - Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanarak, örneği Tebliğ ekinde yer alan (Ek:18) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir. Örnek 1- Mükellef (A) kayıtlarında yer almayan emtia dolayısıyla beyanname ve eki envanter listesini 10/10/2016 tarihinde vermiştir. Mükellef (A), söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç Kanunun 6 ncı maddesinden yararlanma süresinin son günü olan 30/11/2016 tarihine kadar ödeyebilecektir. Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara intikali Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Örnek 2- (A) Limited şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL'dir. şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

________________________12/10/2016 ____________________________ 153 TİCARİ MALLAR 40.000 TL 191 İNDİRİLECEK KDV 4.000 TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA 40.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 360

ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 4.000 TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV )__________________________/ ______________________________ 
Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 TL'nin altında olamayacaktır. Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Cezalandıran vergi teşvik ve korumaları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını... Devamı

Vergi Usul Kanunu Madde 153/A idareler tarafından yanlış mı uygulanıyor?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Şüpheden mükellef yararlanabilir mi? I.Genel BilgilerVergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A "Teminat... Devamı

Şirket değiştirenlere ek vergi

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 09.10.2019

Son aylarda kurumsal şirketlerde gündemin birinci sırasını vergi dairelerinden çalışanlara gelen bordrolarını ibraz etmeleri ve beyanname vermeleri... Devamı

Kamu taşınmazlarının yatırım teşvik belgeli yatımlara tahsisi prosedürü

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 09.10.2019

1-Amaç: Kamu taşınmazlarının yatırım teşvik belgeli yatırımlara tahsisinin amacı; Mülkiyeti Hazineye, Özel Bütçeli Dairelere ve Belediyelere ait... Devamı

Yabancı vatandaşların ve Suriyelilerin Türkiye'de istihdamı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 10.09.2019

Yabancı uyrukluların izinsiz çalışması veya çalıştırılması yasaktır. Yabancı uyrukluların Türkiye'de çalışabilmesi için izin almaları zorunludur. Bu... Devamı