ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

İzmir Çamlaraltı Koleji Başarı Hikayesi

İzmir Çamlaraltı Koleji

1954 yılında Mehmet Ali Sertatıl tarafından 14 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan, 1955-1956 öğretim yılında ortaokul ve lise kısımlarını bünyesine katan İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, bugün ülkemizin farklı kademelerinde görev yapan 4.000'i aşkın mezunlarıyla gurur duymaktadır. Devamı

TİM ve İhracatçı Birlikleriyle İlgili Değişiklik Tasarısı ‘Tamam’

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

10.06.2009 Çarşamba - ANKARA

TBMM Sanayi Komisyonu’nda birliklerinin kuruluş, işleyiş ve görevlerini yeniden düzenleyen kanun tasarısı kabul edildi.

 

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin kuruluş, işleyiş ve görevlerini yeniden düzenleyen kanun tasarısı kabul edildi.
AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy Başkanlığında toplanan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" alt komisyonun raporu üzerinden görüşüldü.

İhracatçılarda örgütlenme ve iş birliği gelişecek

Tasarıya göre, TİM'in teklifi, Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanlık onayı ile kurulacak birliklerin görevleri şöyle:

-Dış ticarete ilişkin konularda üyelerinin menfaatlerini, ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapacak, ihracatçılar arasında mesleki ahlak dayanışmasını sağlayacak,

-Sektörü ile ilgili eğitim öğretim kurumlarına yardımda bulunacak ve yenilerinin kurulmasına öncülük edecek,

-Amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kuracak, kurulmuş olanlara iştirak edecek,

-Laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini destekleyecek; fuar, sergi ve tanıtım faaliyetleri düzenleyecek,

-TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapacak.

Üyelik şartları

İhracatçıların, ilgili birliğe üye olmaları ve belirlenen ödemeleri yapmaları zorunlu olacak. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri, üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilecek.

Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenecek.

Genel kurul ve yönetim kurulu

İhracatçı birlikleri genel kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine gündemli olarak her yılın nisan ayı içinde toplanacak.
Genel Kurul, olağanüstü olarak yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanacak. Bu çağrı, yönetim kurulunca Nisan ayının ilk gününe kadar yapılmadığı takdirde genel sekreter tarafından yapılacak. Genel Kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya üyelerinden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

Tasarıya göre, genel kurul şu görevleri yürütecek:

-Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini ve bunların yedeklerini seçecek,

-TİM Genel Kurulunda, bir sonraki genel kurul toplantısına kadar birliği temsil edecek, birliğin son iki yılındaki ihracat performansına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayıdaki delegeyi seçecek,

-Birliğin çalışma programını karar bağlayacak, faaliyet raporunu, hesaplarını bütçesini müzakere ederek, kabul veya reddedecek,

-Yönetim kurulunun ibrasına karar verecek.

Yönetim kurulu

Yönetim kurulu, yönetmelikçe belirlenen niteliklere sahip üyeler arasından, genel kurul tarafından 4 yıl için seçilen 1 başkan ve 10 asil üyeden oluşacak. Genel kurul tarafından ayrıca asil üye sayısı kadar aynı niteliklere haiz yedek üye seçilecek.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplanarak üyeleri arasından sayıları ikiyi geçmemek üzere başkan yardımcılarını ve bir muhasip üyeyi seçecek.

Gerçek veya tüzel kişi üyeler, aynı dönemde, aynı sektörde faaliyet gösteren birden fazla birlikte yönetim kurulu başkanı veya üyesi olamayacak. Bir kişi aynı birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla iki dönem başkanlık yapabilecek.

Yönetim kurulu, şu görevleri yürütecek:

-Genel kurula sunulmak üzere teklifleri, raporları, bütçeyi ve hesapları hazırlayacak, harcamaları kontrol edecek,

-Sektör kurulunda yönetim kurulu başkanı ile birlikte yer alacak üyeleri belirleyecek,

-Genel kurul ve ilgili sektör kurulunca kararlaştırılan işleri yürütecek ve insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde, kadro tespit çalışmalarında bulunacak,

Birlik, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından temsil edilecek.

Denetim kurulu ve genel sekreterlik

Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla denetim kuruluna, genel kurul tarafından, üyeler arasından 4 yıl süreyle 3 asil 3 yedek üye seçilecek.

Denetim kurulu, birliklerin hesap, işlem ve faaliyetlerini denetleyerek 3 aylık raporlar yayımlayacak. Denetim kurulu üyelerinin birliğin denetimine ilişkin isteyeceği her türlü belge ve bilgiyi ibraz etmek ve gerekli ortamı sağlamakla genel sekreter ve yönetim kurulu yükümlü olacak.

Genel sekreter ve sayısı 3'ten fazla olmamak üzere genel sekreter yardımcıları, Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından atanacak.

Genel sekreter, birlik veya birliklerin işleminin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amir konumunda olacak. Genel sekreter birden fazla birliğin sevk ve idaresi ile görevli olması halinde ilgili birliklerin ortak giderlerine ilişkin kararlar, yönetim kurulu başkanları tarafından alınacak.

Genel sekreter ayrıca, birliğin, TİM ve Müsteşarlıkla koordinasyonunu sağlayacak.

Sektör kurulları ve sektörler konseyi

Aynı sektördeki birlik yönetim kurullarının başkanları ile son iki takvim yılına göre yönetmelikle belirlenen ihracat performans kriterlerini sağlayan birlik yönetim kurullarınca, kendi üyeleri arasında belirlenen ilave temsilcilerden sektör kurulu oluşacak.

Alanında birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptığı sektörün, sektör kurulunda temsil edilecek. Tek birlik bulunan sektörlerde, birlik yönetim kurulu aynı zamanda, sektör kurulu olacak.

Sektörler konseyi ise TİM genel kurul delegesi olan sektör kurulları başkan veya başkan yardımcıları arasından, ilgili sektörün TİM genel kurulu delegeleri tarafından 4 yıl için seçilecek birer asil ve yedek üyeden oluşacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Birliklerin üst kurulu olarak kurulan TİM'in merkezi İstanbul olacak. TİM'in organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel sekreterlikten oluşacak.

İhracatçıları yurt içi ve yurt dışında temsil edecek olan TİM, dış ticaretin gelişmesine yardımcı olacak ve Müsteşarlığa öneride bulunacak.

Birliklerin koordinasyonunu sağlayacak TİM'in diğer görevleri ise şöyle:

-Birliklerin faaliyet gösterdiği iştigal alanlarını belirleyerek Müsteşarlığa sunacak,

-Müsteşarlık koordinasyonunda konsey, kurul ve ticaret merkezi kuracak,

-Yurt içinde ve yurt dışında, sergi ve fuarların koordinasyonunu sağlayacak, Türk mallarının yurt dışı tanıtımına ilişkin proje ve faaliyetleri destekleyecek,

-Dış ticarette lojistik olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunacak,

-Müsteşarlık tarafından verilen dış ticaretle ilgili diğer görevleri yapacak.

TİM genel kurulu

Birliklerin yönetim kurulu başkanları genel kurulun tabii üyesi olacak. Genel kurula her birlik yönetim kurulundan bir üye ve yanı sıra ilgili birliğin son iki takvim yılındaki ihracat performansına göre, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayıdaki birlik üyesi katılacak.

Genel kurul her yıl haziran ayı içinde delegelerin en az yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanacak. Genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya üyelerinin en az üçte 1'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilecek.

Genel kurul, TİM Başkanı, sektörler konseyi ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçecek, TİM'in çalışma programını tespit edecek, yıllık faaliyet raporunun hesapları ve bütçeye müzakere edecek ve yönetim kurulunun ibrasına karar verecek.

TİM yönetim kurulu ise TİM Başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 12 üyeden oluşacak. Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 3 başkan vekili ile bir muhasip üye seçecek.

Yönetim kurulu, ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışma yapacak, raporlar hazırlayacak, görüş ve önerilerde bulunacak, birlikler ve sektörler arasında temas ve koordinasyonu sağlayacak, yurt dışında ticaret merkezleri kurulmasına ya da kurulmuş olanlara ortak olunması yönünde karar alacak ve uygulayacak.

Bütçeyi hazırlayacak, genel kurulun kabul ettiği bütçeyi uygulayacak olan yönetim kurulu, genel kurula sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak ve gelirler bakımından birliklerin koordinasyonunu sağlayacak.

TİM Başkanı

TİM Başkanı, sektörler konseyi asil üyeleri arasından 4 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek ve aynı zamanda sektörler konseyi ile yönetim kurulunun başkanı olacak ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra en fazla 2 dönem TİM başkanlığı yapılabilecek.

TİM Başkanlığı'nın herhangi bir nedenle boşalması halinde, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulunca belirlenecek başkan vekillerinden biri TİM Başkanı olarak görev yapacak.

Denetim kuruluna, TİM'in faaliyetini ve hesaplarını denetlemek amacıyla genel kurul delegeleri arasından 4 yıl süreyle 3 asil, 3 yedek üye seçilecek.

Denetlemeleriyle ilgili 3 aylık rapor hazırlayacak olan denetim kurulunun işlemlerle ilgili isteyeceği her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmekle, genel sekreter ve yönetim kurulu yükümlü olacak.

TİM'in işlerini yürütmek üzere, bir genel sekreter ile beşten fazla olmamak üzere genel sekreter yardımcısı, Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından atanacak.

Seçimler

Birlik ve TİM genel kurulu tarafından yapılacak seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, seçimler için belirlenen liste ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilecek.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle listeyi onaylayacak. Söz konusu liste TİM'in ilan yerlerinde 3 gün süreyle asılı kalacak. Bu süre içinde listeyle ilgili yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanacak.

Hakimin, seçim sonuçlarını etkileyecek derecede usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama tespit etmesi halinde, tespite konu olan organla sınırlı olmak üzere seçimlerin iptaline karar verebilecek.

Önceki Haber Sonraki Haber

EKONOMİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER HABERLER

Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri Ortadoğu sofralarını süsleyecek

14.12.2018 - İZMİR

İhracatta 2023 hedeflerine en yakın sektör konumunda olan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Ortadoğu pazarını radarına aldı. Ortadoğu sofralarını Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri süsleyecek. ... Devamı

Mobilya İhtisas OSB üretim üssü olacak

14.12.2018 - BURSA

Türkiye'nin ilk Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatlar tüm hızıyla sürüyor. Mobilya İhtisas OSB'de fabrika sayısı yılsonunda 90'a, çalışan sayısı da 7 bine yükselecek. ... Devamı

Meyve ihracatçısı Uzakdoğu'ya odaklandı

14.12.2018 - BURSA

Bursa Siyah İnciri'ni bu yıl ilk kez Hong Kong'da tanıtan ihracatçıların hedefinde Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan gibi katma değerli Uzakdoğu pazarları bulunuyor.... Devamı

Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali lojistik ihtiyacı artıracak

13.12.2018 - İSTANBUL

Nakliyeciler, 2023'te iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için lojistikteki sıkıntıların acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.... Devamı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

13.12.2018 - İSTANBUL

TCMB yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. ... Devamı