04.02.2021

Teknoloji geliştirme bölgelerinde teşviklerin süresi 2028’e kadar uzatıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara uygulanan vergi ve prim desteklerinin süresini 2028 yılına kadar uzatan, şirket kuruluşunda çeşitli kolaylıklar getiren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kanunla birlikte, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun, bölgelerin faaliyetleriyle ilgili hükümlerinde değişiklik yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi halinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında da kuluçka merkezi açılabilecek. Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında mücbir sebep halleri dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı ortadan kalkacak. 

Teknoparklardaki Ar-Ge binalarına destek

Teknoparklara ARGE binası ve makine desteği verilecek. Yönetici şirketler tarafından yürütülen kuluçka programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle karşılanacak.

Destekler 2028 yılına kadar uzatıldı

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. 

Aynı tarihe kadar; bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. 

Desteğin yüzde 2’si girişim sermayesine yatırılacak

Önümüzdeki yıldan itibaren, istisna edilen kazançları tutarı ve Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın yüzde 2’sini pasiflerinde geçici bir hesaba aktaracaklar. İlgili yıl sonuna kadar da bu hesaptaki paralar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınmasında kullanılacak.

Veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulacak.

Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında aktarılması gereken tutar yıllık olarak 20 milyon lira ile sınırlı olacak. Kanunla birlikte, Cumhurbaşkanına bu tutar ve oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya beş katına kadar artırması konusunda yetki verildi.

Entegre Devre Topografyaların Korunması Hakkında Kanun’da ki değişiklikle de tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi uygulaması kaldırıldı.  Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda yapılan değişiklikle; işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin kurulmasına imkan sağlandı. 


X